Digituki

Digituki tarkoittaa apua, kannustusta ja neuvoa, jota annetaan tuen tarpeessa olevalle ihmiselle. Se on laitteiden, yhteyksien ja eri välineiden käytön opettelua. Se on internetin käytön harjoittelua, sosiaalisen median tutkailuja, laitteiden hankintaa ja vertailua, sähköisten tunnistautumisvälineiden hankkimista.,

Kun puhutaan digituesta, sillä ei tarkoiteta vain teknistä opastamista tekemiseen. Laitteet, yhteydet ja taidot ovat hyödyttömiä, jos ei tiedä mitä niillä tekee. Digitukityössä tärkeintä on auttaa tuen tarvitsijaa etsimänsä tiedon äärelle tai auttaa tunnistamaan, mitä tietoa hän oikeastaan kaipaa.

Emme oleta, että ihmiset itse tulisivat digituen ja -opetuksen luo. Asiointi erilaisissa tukipisteissä on yleisesti kohderyhmällemme hankalaa, monista eri syistä. Matalan kynnyksen digituen sijaan tavoittelemme esteetöntä digiopastusta ja – palvelua. Tämä tarkoittaa myös saavutettavuuden ja esteettömyyden periaatteiden noudattamista, kuten selkokielisyyttä ja erityisen tuen tarpeiden tunnistamista.

Digitukea on tärkeä tarjota tutussa arkiympäristössä, kuten päiväkeskuksessa tai muussa tutuksi käyneessä kohtaamispaikassa. Me tarjoamme oikeanlaista ja kohdennettua opastusta digipulmiin. Asiakastyötä teemme me kumpikin hankkeen työntekijä, yhteistyökumppanien tiloissa ja heidän asiakkaidensa parissa.

Tekemässämme digituessa korostuu ihmislähtöinen ote: autamme ihmistä löytämään juuri sen, mitä hän sillä hetkellä kaipaa tai etsii.